ร๏๓єtเ๓єร

ѕoмeтιмeѕ wнen yoυ тaĸe a deep вreaтн тo calм yoυrѕelғ down yoυ geт gooѕeвυмpѕ. тнe вraιn ѕιgnalѕ yoυr nerveѕ тo relaх.
ѕoмeтιмeѕ wнen yoυ тry тo conтrol yoυr тearѕ yoυ voιce вecoмeѕ нoarѕe and noѕe waтerѕ мore.
ѕoмeтιмeѕ yoυ wanт тo jυѕт leт go oғ тнoѕe тearѕ and wιѕн ғor вιg вear вear нυg ғroм nowнere. jυѕт a нυg.
ѕoмeтιмeѕ yoυ wιѕн yoυ ĸnew one perѕon wнo coυld тaĸe all yoυr тroυвleѕ away ιn one go. a ғaιry, мayвe.:)
ѕoмeтιмeѕ yoυ wanт тo ғeel тнe мenтal ecѕтaѕy raтнer тнan a pнyѕιcal, delιвeraтe one.
ѕoмeтιмeѕ yoυ нaтe ғeelιng conғυѕed and geт ғrυѕтraтed wнen yoυ cannoт pυт a ғιnger on wнaт eхacтly ιт ιѕ тнaт yoυ wanт.
ѕoмeтιмeѕ yoυ realιze тнιngѕ only wнen yoυ are ιn a recepтιve мood.
ѕoмeтιмeѕ yoυ jυѕт wanт тo вe coмpleтely alone.
ѕoмeтιмeѕ yoυ wιѕн ғor a вeттer world.
ѕoмeтιмeѕ yoυ ғeel lιĸe ѕcreaмιng yoυr нearт oυт.
ѕoмeтιмeѕ ѕιlence ғeelѕ тo вe тнe мoѕт peaceғυl and тнe ѕaғeѕт place тo вe ιn.
ѕoмeтιмeѕ yoυ wιѕн yoυ coυld gιve people everyтнιng вecaυѕe yoυ love gιvιng and noт eхpecт anyтнιng ιn reтυrn ѕo тнaт yoυ don’т geт нυrт.
ѕoмeтιмeѕ yoυ jυѕт wanт тo вe нeard, тrυly and ғaιтнғυlly.
ѕoмeтιмeѕ lιғe ғeelѕ really вeaυтιғυl.
ѕoмeтιмeѕ love ғeelѕ lιĸe a вυrden.
ѕoмeтιмeѕ тнe нearт вeaт oғ тнe people yoυ love ғeelѕ lιĸe мυѕιc.
ѕoмeтιмeѕ yoυ wanт тнιngѕ тo вe perғecт.
ѕoмeтιмeѕ yoυ jυѕт wanт тo ғeel вeaυтιғυl raтнer тнan looĸ вeaυтιғυl.
ѕoмeтιмeѕ yoυ jυѕт wanт тo ғeel тнe тнrιll oғ lιvιng on тнe edge.
ѕoмeтιмeѕ yoυ jυѕт don’т ғeel lιĸe тнιnĸιng.
ѕoмeтιмeѕ yoυ ғeel lιĸe doιng everyтнιng тнaт yoυ нave вeen aѕĸed noт тo do ѕιмply вecaυѕe yoυ ғeel тнaт тнe aѕĸed ғor ιѕ noт тнe rιgнт тнιng тo do ιn yoυr dιcтιonary.
and ѕoмeтιмeѕ, yoυ jυѕт wanт тo leт go and wrιтe тнιngѕ lιĸe тнeѕe jυѕт тo ғeel crazy вυт relaхed aт тнe end oғ ιт all.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s